PRIVĀTUMS UN KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Drošības politikā ir aprakstīts, kā meduniform.eu izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties vai izmantojot pakalpojumus interneta veikalā.
Kad meduniform.eu lūdz Jūs norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši mūsu drošibas politikai. Kļūstot par reģistrētu lietotāju, Jūs piekrītat to datu apstrādei, ko sniedzat reģistrējoties un izmantojot mūsu pakalpojumus.

Personas dati:
meduniform.eu drīkst apkopot, uzglabāt un izmantot šādus personas datus:
• informāciju par Jūsu datoru un interneta lapas meduniform.eu apmeklēšanu un izmantošanu (ieskaitot Jūsu datora IP adresi, Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu, interneta pārlūka tipu);
• informāciju par jebkurām transakcijām, kuras notikušas starp Jums un meduniform.eu (ieskaitot informāciju, kas saistīta ar pasūtījumiem);
• informāciju, kuru Jūs sniedzat reģistrējoties;
• jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.

meduniform.eu var izmantot Jūsu personas datus, lai:

• nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā meduniform.eu pieejamos pakalpojumus;
• nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
• nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
• nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
• atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu meduniform.eu

Informācijas nodošana trešajām personām
meduniform.eu var atklāt informāciju par Jums jebkuram meduniform.eu darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā drošības politikā. Papildus tam mēs varam atklāt informāciju par Jums:
• tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
• saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
• lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).

Mēs izmantojam Google Analytics programmu lai analizētu mājaslapas meduniform.eu apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistisku un citu informāciju par mājaslapu meduniform.eu. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu meduniform.eu, glabā uzņēmums Google.
(Konfidencialitāte un personas datu aizsardzība) papildināta ar nosacījumu, ka klienta dati un konfidenciālā informācija var tikt izpausta personai, kas ieguvusi tiešu vai netiešu līdzdalību meduniform.eu, vai jebkurai šīs personas kontrolētai personai tikai gadījumā, ja šādas informācijas vai datu izpaušana ir nepieciešama, lai nodrošinātu atbilstību šo personu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Precizēti un papildināti noteikumi par elektroniskā pasta izmantošanu saziņā ar klientu un ar to saistītajiem riskiem, nosakot, ka gan saziņā ar klientu, gan gadījumos, kad meduniform.eu saskaņā ar Vispārējiem darījumu noteikumiem nosūta pa elektronisko pastu klienta datus saturošu informāciju citām personām, meduniform.eu var nelietot kriptogrāfijas līdzekļus vai citus loģiskās aizsardzības līdzekļus, izņemot normatīvajos aktos noteiktus gadījumus, kad šādi līdzekļi ir obligāti jāizmanto.

Privāto datu aizsardzība
Visi klienta personiskie dati, apmeklējot interneta veikalu meduniform.eu un veicot apmaksu par precēm, ir uzskatāmi par konfidenciālo informāciju, izņemot gadījumus, kad kurjeram, lai piegādātu preci, nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti likumdošanā.


Datu aizsardzība
Datu pārraides kodēts kanāls nodrošina klienta personisko datu un bankas rekvizītu drošību. meduniform.eu nav piekļuves šiem datiem.


Citi
Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta mājaslapā meduniform.eu, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par meduniform.eu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.


Privātuma politika

• Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras meduniform.eu ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.
Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu tīmekļa vietnē vai citā vietā (piemēram, veikalā);
2. veicot pirkumus vai noformējot pasūtījumus mūsu veikalos vai tīmekļa veikalā, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot trūkstošās ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (meduniform.eu var pieprasīt brīvprātīgu personas datu vai personiskās informācijas sniegšanu dažās tīmekļa vietnes lapās. Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

• Iegūto klienta personas datu izmantošana

Labākai klientu apkalpošanai meduniform.eu informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust trešajām personām, kuras sniedz pakalpojumus meduniform.eu un kuras saista līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Par trešajām personām ir uzskatāmi, piemēram, mūsu sadarbības partneri, kuru pienākums ir tīmeklī nopirkto preču piegāde vai nosūtīšana

• Iegūto klienta personas datu izmainīšana
Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu tīmekļa vietnē meduniform.eu, sadaļā Mans konts. meduniform.eu apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

• Klienta personas datu aizsardzība
meduniform.eu veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.
• Piekļuve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveida pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
• kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
• kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
• informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
• Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi meduniform.eu tīmekļa veikala apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
• godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
• personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
• tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
• precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

• Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums.